Fakta om MC udstødninger

Det alle folk snakker om PT er VEJSIDESYN. Men hvad er et vejsidesyn og hvad betyder det for dig som motorcyklist?

Et vejsidesyn er et nyt fænomen som tager udgangspunkt i gammel lovgivning. Det der er omdrejningspunktet for vejsidesynet er primært støj, men andre ting såsom sikkerhed vil formentlig også blive tjekket. Men hvad sker der og hvorfor?

Som udgangspunkt er det færdselsstyrrelsen der udfører vejsidesynet, dog går der rygter om at en håndfuld færdselsbetjente også er blevet uddannet til at udføre synet. Synet foregår ved at politiet bringer dig til standsning og vurderer om man vil foretage et vejsidesyn. Finder betjenten grundlag for dette tilkalder han færdselsstyrrelsen, eller såfremt, han selv er uddannet til det, udfører han selv synet. Synet vil foregå på samme måde som i en synshal, men der vil være fokus på støj.

Men hvor meget må min motorcykel så støje? 

Hvis din motorcykel bærer et typeskilt, der indikere et støjniveau ved et bestemt omdrejningstal, er det dette som gælder. Som udgangspunkt vil der være en 3db tolerancetærskel udfra dette tal. Så hedder dit godkendelse 96db ved 4250rpm, er det det som gælder +3 db (99db) 

Foreligger der ikke en godkendelse om ovenstående gælder følgende: 

Før 01.01.17: Som alternativ kan for motorcykel benyttes målemetoden fastsat i direktiv 97/24/EØF med senere ændringer.

Før 01.04.04: Målemetoden for motorcykel og stor knallert er fastsat i direktiv 78/1015/EØF med senere ændringer.

 

Før 01.10.90: Målemetoden for motorcykel er fastsat i direktiv 78/1015/EØF.

 

 

Før 01.10.82: Målemetoden er fastsat i Detailforskrifter for Køretøjer 1982.

 

84  dB(A) for motorcykler med 2 takts motor

88 dB (A) for motorcykler med 4 takts motor

 

 

Før 01.07.69

 

Ingen absolut støjgrænse.

 

Målemetoder:

11.01.001 Støjmålemetode I (kørselsmåling)

b) for motorcykel og knallert i forordning 168/2013/EU og dens gennemførelsesforanstaltninger.

1.01.002 Støjmålemetode II (7 m-standmåling)

11.01.004 Støjmålemetode IV (nærfelt – standmåling)

(1) Lydtrykket måles i højde med udstødningsåbningen, dog ikke lavere end 0,2 m over vejbanen.

 

 

 

 

 

 

Mikrofonplacering og mindste måleplads

Mikrofonen rettes mod udstødningsåbningen og placeres i en afstand af 0,5 m fra denne.

Mikrofonens akse skal være parallel med vejbanen og danne en vinkel udad på 45° ± 10° med udstødningsåbningens retning, jfr. ovenstående figur. Har køretøjet flere udstødningsåbninger, og den indbyrdes afstand mellem disses centre ikke overstiger 0,30 m, måles lydtrykket fra den udstødningsåbning, der er nærmest køretøjets kontur (for motorcykel og knallert dog bortset fra styret) eller er højest over vejbanen.

Overstiger den indbyrdes afstand 0,30 m, måles særskilt for hver åbning, og kun den største værdi tages i betragtning.

For køretøj med lodret udstødningssystem anbringes mikrofonen lodret ud for og i højde med udstødningsåbningen i en afstand af 0,5 m fra den af køretøjets sider, som er nærmest udstødningsåbningen.

Det omdrejningstal, der blev benyttet ved fastsættelsen af støjniveauet ved stand måling, fremgår af bilens typegodkendelse eller DMR. For visse køretøjer, f.eks. brugt importerede køretøjer, der er godkendt efter forenklet praksis, foreligger dog oftest ikke oplysninger om stand støj (støjniveau med tilhørende motoromdrejningstal). For e-godkendt quadricykel, 3-hjulet bil, motorcykel og knallert fremgår oplysningerne af fabrikationspladen med e-nummeret.

(2) Målingen foretages gennem en kort periode ved det fastsatte motoromdrejningstal fulgt af hele decelerationsperioden til tomgang, efter at speederen (gashåndtaget) hurtigt er bevæget til tomgangsstillingen.

(3) Der skal foretages mindst tre målinger for hvert målested. Som måleresultat for den enkelte måling regnes den aflæste maksimalværdi afrundet til nærmeste hele antal decibel.

Køretøjets støjniveau er det højeste måleresultat af tre på hinanden følgende målinger, idet intet måleresultat må afvige mere end 2 dB(A) fra et af de øvrige.

11.01.005 Måleplads

(1) Målepladsen skal være jævn og vandret med belægning af asfalt eller beton. Overfladen skal være af en sådan beskaffenhed, at støjen fra dækkene ikke har indflydelse på måleresultatet.

(2) Støjen fra omgivelserne, herunder vindstøj, skal være mindst 10 dB(A) lavere end det målte lydtryk.

11.01.006 Måleapparat

(1) Lydtrykmåleren skal opfylde bestemmelserne i meddelelse nr. 179 fra Den internationale elektroniske Kommission (IEC). .

11.01.007 Målebetingelser

(1) Støjmåling skal foretages

a) med driftsvarm motor,

b) i klart og roligt vejr, og

c) med køretøjet ved tjenestevægt.

Lovstof – Bekendtgørelse om vejsidesyn:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2671

 

Vedligehold din udstødning – VIGTIG info!

Her følger motorcykel forhandlerforeningens råd om hvordan du skal vedligeholde din mc´s udstødning. Bemærk at udstødningen er en sliddel på fod med f.eks bremseklodser. Dette skyldes at der i udstødningen forefindes dæmpemateriale som med tiden slides op eller skydes ud. Sårligt på en og tocylindrede motorcykler med stor slagvolumen er udstødningen hårdt prøvet. Det betyder at en lovlig udstødning der IKKE larmer for meget ved montering, kan støje for meget efter 6 måneders brug. Derfor er det (nu mere end nogensinde) vigtigt at du vedligeholder din udstødning. Du kan altså IKKE regne med at din udstødning overholder kravene, SELVOM den er godkendt og desuden har monteret DB killeren. 

https://mff-dk.dk/nyheder-om-lovregler-for-motorcykler/34-er-min-e-godkendte-udstoedning-altid-lovlig-og-et-godt-tip-om-carbon-daempere/

Vigtige tip i henhold til støj:

Bemærk at en godkendelse på en udstødning følger mc modellen den er godkendt til. Du kan altså IKKE bruge en godkendt udstødning fra en Honda til en Suzuki, ej heller kan du bruge en udstødning indenfor samme mærke, på tværs af modellerne. F.eks vil en udstødning til en Suzuki GSXR750 2001 også passe på en GSXR600 og en GSXR1000, men selvom den ikke støjer for meget, vil den altså ikke være lovlig, da den ikke er godkendt til cyklen. 

Vær opmærksom på katalysatorer!

Det regnes fra ordensmagtens side som fjernelse af forureningsbegrænsende udstyr at fjerne sin katalysator. Dette kommer IKKE indunder støjbødetaksterne (2500-17500Dkr 4/2022) og du vil derfor kunne risikere en tillægsbøde på op til 5000Dkr. (4/2022) såfremt der ikke er katalysator på din mc, og den er typegodkendt med dette. 

Vær også opmærksom på at en katalysator er et effektiv støjfilter og ved fjernelse af katalysatoren vil din godkendte udstødning formentligt støje FOR meget. 

Kan jeg regne med at jeg ikke får en bøde med en godkendt udstødning?

Politiets veje er uransagelige, men som udgangspunkt har EU godkendt de udstødninger der er E mærkede og man burde være HOME SAFE, MEN…. Der er desværre som beskrevet ovenfor, flere ting som påvirker udfaldet af en støjmåling. En ting er selvfølgelig selve målingen, er denne udført korrekt? Det næste er udstødningen beskaffenhed, er ulden udbrændt? Eksterne elementer såsom åbent luftfilter eller en nummerpladeholder der rasler kan også påvirke målingen. Dertil kommer om der er manipuleret / fjernet katalysator, udstødningsspjæld eller andet, samt udstødningens tæthed. Så der er mange faktorerer der spiller ind. 

Hvordan forholder MC udstødning.dk sig til en evt bøde som en kunde får for en godkendt udstødning der måtte støje for meget? 

Det første vi vil kigge på er udstødningens alder. Er udstødningen over 6 måneder gammel, kan vi ikke gøre noget. Er udstødningen indenfor de første 6 måneder, skal vi bruge dokumentation af hele monteringen (inkl foto/video) dokumentation fra kontrollen der tydeligt viser hvorledes kontrollen bliver udført og om db killere mm er korrekt monteret. MC udstødning betaler ikke bøder der er udstedt, men vil naturligvis bringe alt i orden såfremt støjniveauet ikke er i orden. Dette kan vi dog kun gøre på eget værkstedet, Roldvej 94, 9610 Nørager. Her kontrollerer vi det hele og foretaget en måling og retter evt uregelmæssigheder. 

Fakta om MC udstødninger

Her giver vi svar på de spørgsmål i typisk støder på når vores kunder ønsker ny udstødning.

 • Hvad er en slip-on?

En slip on udstødning er det bagerste af udstødningen, dvs en lyddæmper og den bagerste del af røret indtil dæmperen. Rør og dæmper skubbes indover hinanden og monteres med spændebånd eller fjedre.

 • Hvad er en bolt-on?

En bolt on udstødning er det bagerste af udstødningen, dvs en lyddæmper samt ophæng. Dæmperen monteres ved at bolte den på den originale flanche med 3-4 bolte.

 • Hvad betyder komplet eller full system?

Et komplet system eller full system er en udstødning hvor alt er med, dvs forrør, mellemrør og lyddæmper.

 • Er det lovligt at skifte udstødning?

Såfremt udstødningen er CE mærket er udskiftning lovlig. Katalysator må IKKE fjernes.

 • Kan jeg selv skifte min udstødning?

Hvis dine hænder vender rigtigt, så er montering af en slip on eller bolt on udstødning relativt let. (Se gerne vores guide – link i bunden af siden), ved montering af komplette udstødnings systemer, anbefaler vi at du bruger dit lokale mc værksted. Her er der mange ting at tage højde for og flere ting der kan gå rigtig galt.

 • Skal min mc omdysses eller justeres med en ny udstødning?

Ja og nej! Alle vores scorpion udstødninger og vores slip on udstødninger fra Cobra er lavet til at kunne monteres og køre uden indkøring på rullefelt. Dog er sagen en anden, hvis du fjerner katalysatoren og/eller monterer et komplet udstødnings system. Dette pga det markant øgede flow og deraf kravet om mere brændstof.

 • Hvad er en db killer?

En db killer er en fløjte der giver mere modstand i udstødningen og dæmper lyden. DB killeren kan tages ud, men udstødningen er kun lovlig med den monteret.

 • Hvordan holder jeg min udstødning pæn?

DIn udstødning bliver meget varm og skidt brænder let fast. Sørg for at din udstødning bliver vasket ren hver gang du har kørt og fjern øjeblikkeligt olie og fedt hvis det kommer på. Brug aldrig kemikalier på carbon, keramisk eller lakerede overflader.

 • Hvad er en katalysator og må man fjerne den?

En katalysator er et filter der opfanger en stor del af de forurenende partikler som ellers ville udledes af udstødningen. Er mcén født med katalysator, må denne ikke fjernes, kun erstattes af en tilsvarende model. (Euro 2-3 etc) – en katalysator tager både lyd og effekt, men på moderne køretøjer er effekttabet minimalt.

 • Medfølger der rør og hvad man ellers skal bruge til montering af den nye udstødning?

Ja, der medfølger alt du skal bruge til montering. Dog kan du på enkelte udstødninger komme ud for at pakninger ikke medfølger, disse skal købes hos din mc forhandler.

 • Hvad hvis jeg bliver stoppet med min nye udstødning?

Hvis du har købt en godkendt udstødning og du ikke er blevet fristet til at fjerne db killeren, så kan du henvise til  godkendelsesnummeret som findes på selve potten.

 • Kan min MC synes med min nye udstødning?

Som udgangspunkt kan din mc synes med din udstødning, såfremt den er godkendt og monteret med db killer. Bemærk at det ikke er tilladt at fjerne katalysatoren.

 • Hvor meget effekt giver min nye udstødning?

Selve udstødningen tilfører ikke motoren kræfter, den tillader blot at motoren kan trække vejret mere frit, hvilket øger effekten. Effektgevinsten svinger meget fra mc til mc, på enkelte mc modeller er der ingen nævneværdig effektændring, men på de fleste er gevinsten mellem 3-5% flere hk.

 

 • Hvordan lyder en type udstødning i forhold til en anden?

Det er et spørgsmål som vi får ret ofte. Og ofte har vi kunder som foretrækker lyden i f.eks en carbon udstødning frem for en titanium udstødning. Vi kan IKKE høre forskel – ihvertfald ikke når udstødningerne er nye og dæmpeulden er nyt og effektivt. Der kan være en mindre forskel når ulden med tiden bliver gammelt. Der hvor vi oplever den største lydmæssige forskel er på længden og formen på udstødningen. Jo kortere selve potten er, jo mere aggressiv lyd. Hvis man tager en Cobra C5 som eksempel, så fås den i 3 længder. Den lange på 450mm er meget kultiveret og lyden med db killer ligger tæt på den originale udstødning, bare med lidt mere af alt det gode. Tager du til sammenligning den korte på 350mm, så får du en aggressiv og mere snerrende lyd, som kan være kombineret med lidt knald når du lukker af for gassen. Et rigtig godt kompromis er modellen på 400mm. Den har det hele.

Det er en udbredt misforståelse af man kan få en mc (lad os sige en række 4 motor) til at lyde dybere, som f.eks en V2. Det er motorens karakteristik der alene bestemmer lyden, dvs boring og slaglængde, samt tændingsrækkefølge. Udstødningen dæmper kun lyden i  større eller mindre omfang. Dog kan lyden påvirkes så den buldrer eller snerrer og knalder, mere eller mindre. Hvis man tager en Cobra C5 som eksempel igen i 350mm og  holder op mod f.eks en Cobra Hypershots, så vil Hypershots lyde klart mere aggressiv og måske også en anelse dybere. Det skyldes at Hypershots ikke har et kamme fyldt med uld til at dæmpe udstødningen, så her vil lyden både komme ud af udgangen, men også igennem “væggene” i udstødningen. Det eneste der dæmper lyden i denne type udstødning er db killerne.

 • Hvorfor er der så stor prisforskel på de dyre mærker og de billigere? Er de dyre bedre?

Endnu et spørgsmål som vi får rigtig ofte. Svaret er ikke ligeud af landevejen – og dog… Vi hos mcudstødning.dk skelner mellem brug til landevej og racerbane. Et dyrt og kendt udstødningsmærke er ofte blevet kendt ved deres engagement i motorsport. Disse mærker forsker meget i hvordan de kan hive mest muligt effekt ud af en motor til banebrug. Der investeres rigtig mange timer på især forrørene og der bliver lavet RIGTIG mange prototyper og køres rigtig mange test kilometer på bane og rullefelt, før det endelige system kommer i handlen. Dette koster naturligvis mange penge, og det samme gør det at få en top MotoGP eller SBK kører til at benytte lige dette system. Denne regning kan kun sendes et sted hen, det er til dig som kunde. Som tidligere nævnt, ligger magien i forrørene og ofte er gevinsten med lavere vægt, større end effekt gevinsten. Når vi snakker om udstødninger til gadebrug, så er udstødnings producenterne delt i to lejre. De helt billige producenter som ofte findes på Ebay og i UK, hvoraf nogle enkelte laver produkter i ok kvalitet, også de seriøse som kan dokumentere hvad deres udstødning giver dig af gevinst. Dertil kommer at en helt billig udstødning, sjældent har en godkendelse der gør at du må benytte den på offentlig vej i EU. Dette kan i værste fald koste dig et kørselsforbud og en synsindkaldelse, plus en bøde. Vores erfaring med udstødninger til gadebrug, er afspejlet i vores produktsortiment, vi har kæmpet hårdt for at kunne tilbyde dig, de produkter hvor vi mener at du får mest for pengene, når vi snakker kvalitet, effekt/vægt og pris.